Dla Instytucji

Zasady organizacji wyjazdów

Elastyczność w realizacji usług

Program kolonii, zimowisk i innych wyjazdów możemy dostosować do Państwa potrzeb i oczekiwań.

Nasza oferta jest elastyczna – w zależności od specyfiki dzieci lub potrzeb instytucji finansującej możliwa jestzmiana programu wyjazdu, terminów, zatrudnienie wskazanej przez Państwa kadry,  czy ukierunkowanie wypoczynku na konkretne działania wychowawcze i edukacyjne (np. skoncentrowanie programu profilaktycznego na profilaktyce i rozwiązywaniu problemów alkoholowych, lub wzmacnianiu poczucia własnej wartości u dzieci i poszerzaniu ich wiedzy i umiejętności przydatnych w szkole).

Bezpieczeństwo i profesjonalizm

Na zlecenie instytucji takich jak: urzędy gmin, ośrodki pomocy społecznej, domy dziecka, powiatowe centra pomocy rodzinie itd., od wielu lat zajmujemy się organizacją różnego typu wyjazdów dla dzieci i młodzieży. Realizujemy kolonie dla kuratoriów oświaty. Startujemy i wygrywamy w licznych przetargach, konkursach i negocjacjach.

 • mamy ogromną wiedzę i doświadczenie – wiemy czego Państwo potrzebują
 • jesteśmy dużą firmą, o ustabilizowanej sytuacji rynkowej i finansowej
 • prowadzimy pełną dokumentację, mamy opracowane wzory wszystkich dokumentów niezbędnych do właściwej realizacji wyjazdów.
 • wdrożyliśmy system administracji wewnętrznej zapewniający najwyższy poziom bezpieczeństwa dokumentacji, w tym w odniesieniu do RODO
 • spełniamy wszystkie wymagania prawne. Wypoczynek jest zgłaszany w kuratorium oświaty. Ośrodki kolonijne posiadają właściwe opinie ppoż., są pod stałą kontrolą sanepidu i kuratoriów oświaty. Kadrę wypoczynku stanowią osoby o odpowiednich kwalifikacjach, posiadające zaświadczenie o niekaralności i sprawdzone w rejestrze sprawców przestępstw na tle seksualnym. Autokary kolonijne wynajmujemy od sprawdzonych przewoźników, są one sprawne techniczne i wielokrotnie kontrolowane przez policję.
 • wszyscy uczestnicy wypoczynku ubezpieczeni są od następstw nieszczęśliwych wypadków w firmie SignalIduna.

Kompleksowość oferty

W ramach naszej oferty katalogowej proponujemy kompleksowe zorganizowanie wypoczynku wyjazdowego dla dzieci i młodzieży z Państwa gminy. Chętnie zorganizujemy również wyjazd według Państwa specyfikacji. Przyjmujemy zgłoszenia nawet niewielkich grup liczących kilkoro dzieci – czy wysyłają Państwo 5 dzieci czy 50 – postaramy się jak najlepiej spełnić Wasze oczekiwania.

Od Państwa oczekujemy jedynie przeprowadzenia rekrutacji uczestników spełniających Wasze kryteria, a resztą zajmiemy się sami.

 • indywidualnie ustalamy z Państwem warunki realizacji usługi, miejsca i godziny zbiórek itp.
 • dostarczamy komplet dokumentów niezbędnych do realizacji wypoczynku (umowy, karty kwalifikacyjne, zgody RODO, dokumenty ubezpieczeniowe itd.)
 • zapewniamy transport autokarowy - po dzieci przyjeżdżamy autokarem z wychowawcami, w miejsce z Państwem ustalone.Przez cały turnus kierownik dysponuje autokarem, dzięki czemu może organizować wiele wycieczek autokarowych. Przewozy autokarowe na naszych wyjazdach realizują sprawdzone firmy transportowe m.in. PKS Chełm, Lubelskie Linie Autobusowe, Grupa Mobilis.
 • zapewniamy zakwaterowanie i wyżywienie w sprawdzonych ośrodkach kolonijnych.
 • zapewniamy opiekę kadry posiadającej odpowiednie kwalifikacje: kierownika wypoczynku, wychowawców, opiekuna medycznego, przewodników, ratowników wodnych (w zależności od rodzaju wyjazdu).
 • realizujemy bogaty program edukacyjno – turystyczny. Na naszych wyjazdach obowiązuje zasada, że dzieci muszą mieć jak najlepiej zorganizowany czas, aby się nie nudziły i nie sprawiały trudności wychowawczych. Dlatego też każdy dzień wypoczynku od rana do wieczora staramy się wypełnić różnorodnymi zajęciami – organizujemy wiele wycieczek, zajęć rekreacyjno – sportowych, gier, konkursów i imprez kulturalnych.
 • realizujemy program wychowawczy, profilaktyczny, socjoterapeutyczny itp.
 • prowadzimy pełną dokumentację wypoczynku, a po zakończeniu usługi składamy pisemne sprawozdanie

Program profilaktyczny dostosowany do potrzeb instytucji publicznych

Nasz program profilaktyczny odpowiada potrzebom jednostek samorządu terytorialnego wpisując się m.in. w gminne programy profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i programy przeciwdziałania narkomanii.

Kolonie profilaktyczne Lutur mogą być finansowane ze środków będących w dyspozycji jednostek samorządu terytorialnego, w tym ze środków z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu. Lutur może występować jako realizator zadań z zakresu zdrowia publicznego zgodnie z art. 3 Ustawy o zdrowiu publicznym.

Nasz program profilaktyczny jest zgodny z Narodowym Programem Zdrowia na lata 2021-2025 oraz Ustawą o zdrowiu publicznym. Realizuje zalecenia Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii oraz Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Program profilaktyczny

Celem organizowanych przez nas wyjazdów jest zapewnienie dzieciom z rodzin wymagających wsparcia, atrakcyjnego wypoczynku połączonego z programem edukacyjno-krajoznawczym oraz w sposób szczególny prowadzenie działalności wychowawczej mającej na celu profilaktykę uzależnień i promocję zdrowego stylu życia.

Realizowanyw trakcie wypoczynku autorski program wychowawczo - profilaktyczny,  przyczynia się do kształtowania właściwych zachowań zdrowotnych, przeciwdziałania przemocy i ograniczenia sięgania po środki uzależniające przez młodych ludzi. Wypoczynek w grupie wychowawczej, pod opieką wykwalifikowanej kadry wychowawczej wpływa również na kształtowania prawidłowych zachowań społecznych i lepsze dostosowania się uczestników do ogólnie obowiązujących norm społecznych. A bogaty program turystyczno-edukacyjny pozwala uczestnikom poszerzyć wiedzę historyczną, geograficzną, przyrodniczą, co w przyszłości może wpłynąć na osiąganie przez uczniów lepszych wyników w nauce.

Nasz program profilaktyczny jest zgodny z Narodowym Programem Zdrowia na lata 2021-2025 oraz Ustawą o zdrowiu publicznym. Realizuje zalecenia Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii oraz Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Program kolonii Lutur wpisuje się w cel operacyjny nr 2 Narodowego Programu Zdrowia: „Profilaktyka uzależnień”.

Celem kolonii profilaktycznych  jest przeciwdziałanie szeroko pojętym uzależnieniom, w tym:

 • przeciwdziałanie narkomanii,
 • profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych,
 • profilaktyka i przeciwdziałanie używaniu wyrobów tytoniowych
 • przeciwdziałanie uzależnieniom behawioralnym.
 • Program kolonii Lutur wpisuje się również w cel operacyjny nr 1 Narodowego Programu Zdrowia: „Poprawa sposobu żywienia, stanu odżywienia oraz aktywności fizycznej społeczeństwa”. Celem kolonii profilaktycznych jest promowanie zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży poprzez prezentowanie i kształtowanie właściwych nawyków żywieniowych i rozwijanie i promowanie różnorodnej aktywności fizycznej.

Wyjazdy profilaktyczne stanowią istotne uzupełnienie działań profilaktyczno – wychowawczych podejmowanych na terenie gminy. Nasz program profilaktyczny odpowiada potrzebom jednostek samorządu terytorialnego wpisując się m.in. w gminne programy profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i programy przeciwdziałania narkomanii, stanowiące część strategii rozwiązywania problemów społecznych w gminie.

Kolonie profilaktyczne Lutur mogą być finansowane ze środków będących w dyspozycji jednostek samorządu terytorialnego, w tym ze środków z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.
Lutur może występować jako realizator zadań z zakresu zdrowia publicznego zgodnie z art. 3 Ustawy o zdrowiu publicznym.

Program profilaktyczny Lutur realizowany w trakcie wypoczynku stanowi formę profilaktyki uniwersalnej, profilaktyki selektywnej bądź profilaktyki wskazującej (w zależności od grupy dzieci skierowanych na wypoczynek).
Za realizację programu profilaktycznego odpowiada zazwyczaj kierownik wypoczynku będący również profilaktykiem – koordynuje on pracę wszystkich wychowawców, opiekunów medycznych, animatorów itd., dzięki temu profilaktyka stanowi integralną część wszystkich działań wychowawczych podejmowanych na koloniach. Dysponujemy kadrą doświadczonych kierowników – profilaktyków, biorą oni udział w organizowanych przez nas szkoleniach, często pracują z dziećmi i młodzieżą „na co dzień” jako nauczyciele, pedagodzy, wychowawcy i dyrektorzy szkół. 

Nadrzędną zasadą obowiązującą na koloniach Lutur jest zasada wszechobecnych działań:

 • prozdrowotnych,
 • profilaktycznych,
 • wychowawczych
 • edukacyjnych
 • związanych z nabywaniem różnorodnych umiejętności.

Wszystkie osoby pracujące na koloniach m.in.: kierownicy, wychowawcy, psychoprofilaktycy, personel medyczny, są zobowiązani do respektowania i realizowania założeń programu profilaktycznego.
Program profilaktyczny jest realizowany każdego dnia – jest wpisany we wszelkie działania w trakcie wypoczynku m.in:

 • pogadanki, warsztaty, prelekcje prowadzone przez profilaktyków poszerzają wiedzę o uzależnieniach i propagują zdrowy styl życia.
 • indywidualne rozmowy kadry wychowawczej i medycznej z uczestnikami pomagają im rozwiązywać bieżące problemy i kształtować właściwe zachowania.
 • posiłki zapewniają właściwą dietę i kształtują właściwe nawyki żywieniowe,
 • codzienne zajęcia sportowo – rekreacyjne (gry, zabawy, wycieczki, rozgrywki sportowe) promują i rozwijają aktywność fizyczną
 • wycieczki krajoznawcze poszerzają wiedzę, rozwijają zainteresowania, kształtują właściwe zachowania społeczne
 • zajęcia wychowawcze, zabawy, konkursy, dyskoteki pokazują właściwe wzorce zachowań, kształtują umiejętność zabawy i wypoczynku bez korzystania z substancji psychoaktywnych, wzmacniają relacje interpersonalne.

Dokumenty

Rok 2018 przyniósł ogromne zmiany w sposobie organizacji i dokumentacji imprez turystycznych.

Od 1 lipca 2018 r. obowiązuje nowa „Ustawa o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych”. Ustawa ta dotyczy zarówno wycieczek i wyjazdów organizowanych dla osób prywatnych jak i usług o charakterze turystycznym świadczonych na rzecz instytucji publicznych. Wdrożenie tej ustawy wymagało od nas zmiany wzorów dokumentów, w tym umowy i warunków uczestnictwa.

Od 25 maja 2018 r. obowiązuje nowa „Ustawa o ochronie danych osobowych”, która również nałożyła na nas szereg nowych obowiązków. Dokonaliśmy modyfikacji stosowanych przez nas procedur i wdrożyliśmy system administracji wewnętrznej umożliwiający nam spełnienie wymagań RODO. Na nasze zlecenie eksperci RODO oraz kancelaria prawna specjalizująca się w ochronie danych osobowych przygotowali wzory dokumentów oraz wytyczne do naszej współpracy z rodzicami i instytucjami publicznymi.

Mamy nadzieję, że przygotowane przez nas dokumenty i wytyczne pozwolą na sprawną współpracę naszej firmy i Państwa instytucji.