Standardy Ochrony Małoletnich

LUTUR we wszystkich swych działaniach, zawsze uwzględnia dobro małoletnich i respektuje ich prawa, w szczególności:

1) prawo do wyrażania własnych poglądów i przekonań,

2) prawo do swobody myśli, sumienia i wyznania,

3) prawo do prywatności,

4) prawo do ochrony przed przemocą, okrucieństwem, wyzyskiem oraz innym złym traktowaniem,

5) prawo do nauki,

6) prawo do wypoczynku.

 

Standardy Ochrony Małoletnich określają, obowiązujące w LUTUR:

 • zasady zapewniające bezpieczne relacje między małoletnim a personelem, a w szczególności zachowania niedozwolone wobec małoletnich;
 • zasady i procedurę podejmowania interwencji w sytuacji podejrzenia krzywdzenia lub posiadania informacji o krzywdzeniu małoletniego;
 • procedury i osoby odpowiedzialne za składanie zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa na szkodę małoletniego, zawiadamianie sądu opiekuńczego oraz w przypadku instytucji, które posiadają takie uprawnienia, osoby odpowiedzialne za wszczynanie procedury "Niebieskiej Karty";
 • osoby odpowiedzialne za przyjmowanie zgłoszeń o zdarzeniach zagrażających małoletniemu i udzielenie mu wsparcia;
 • zakres kompetencji osoby odpowiedzialnej za przygotowanie personelu do stosowania standardów, zasady przygotowania tego personelu do ich stosowania oraz sposób dokumentowania tej czynności;
 • zasady i sposób udostępniania rodzicom albo opiekunom prawnym lub faktycznym oraz małoletnim standardów do zaznajomienia się z nimi i ich stosowania;
 • zasady przeglądu i aktualizacji standardów;
 • sposób dokumentowania i zasady przechowywania ujawnionych lub zgłoszonych incydentów lub zdarzeń zagrażających dobru małoletniego.

W zakresie działalności związanej z usługami o charakterze usług hotelarskich, Standardy, w sposób dostosowany do charakteru i rodzaju prowadzonych usług, określają również:

 • zasady zapewniające bezpieczne relacje między personelem obiektu hotelarskiego a małoletnim, a w szczególności zachowania niedozwolone wobec małoletnich;
 • zasady i procedury identyfikacji małoletniego przebywającego w obiekcie hotelarskim i jego relacji w stosunku do osoby dorosłej, z którą przebywa w tym obiekcie;
 • zasady i procedury reagowania w przypadku uzasadnionego przypuszczenia, że dobro małoletniego znajdującego się na terenie obiektu hotelarskiego lub korzystającego z usług turystycznych jest zagrożone;

 W Standardach określono także:

 • wymogi dotyczące bezpiecznych relacji między małoletnimi, a w szczególności zachowania niedozwolone;
 • zasady korzystania z urządzeń elektronicznych z dostępem do sieci Internet;
 • procedury ochrony dzieci przed treściami szkodliwymi i zagrożeniami w sieci Internet oraz utrwalonymi w innej formie;
 • zasady ustalania planu wsparcia małoletniego po ujawnieniu krzywdzenia.

W Standardach uwzględniono sytuację dzieci niepełnosprawnych oraz dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Standardy sporządzono, mając na względzie konieczność ich zrozumienia przez osoby małoletnie, w tym w wersji zupełnej oraz w wersji skróconej, przeznaczonej dla małoletnich. 

Standardy Ochrony Małoletnich LUTUR podlegają co najmniej raz na 2 lata, ocenie w celu zapewnienia ich dostosowania do aktualnych potrzeb oraz zgodności z obowiązującymi przepisami. Wnioski z przeprowadzonej oceny są pisemnie udokumentowane.

LUTUR udostępnia Standardy Ochrony Małoletnich na swojej stronie internetowej oraz w widocznym miejscu w swoim biurze, i w innych miejscach prowadzenia swojej działalności, w wersji zupełnej oraz skróconej, przeznaczonej dla małoletnich.